Comparing: Torah Shebikhtav, Lech Lecha, Torah Ohr / Deuteronomy