Comparing: Deuteronomy / Torah Shebikhtav, Lech Lecha, Torah Ohr